Hållbarhetstrappan

Här kan du läsa mer om våra tjänster.

INFORMATION/KUNSKAP/INSPIRATION

I år träder Hållbarhetslagen i kraft december 2016 och i takt med detta och att intresset för hållbarhet och CSR växer bland företagens kunder och medarbetare ökar behovet av att effektivt möta krav och tillvarata möjligheter. För att kunna påbörja sitt CSR arbete är kunskap, fakta, information och vilka krav och förväntningar som ställs på bolagen gällande hållbarhet, avgörande. Vi har bred erfarenhet av kunskapsspridning till ledning, personal, kunder och leverantörer och vi föreläser, inspirerar och varvar med teori, interaktiva övningar och kunskapsutbyte för att hela organisationen ska ha samma hållbarhets kunskap.

ANALYSERA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Strategiskt arbete med hållbarhet som inkluderas långsiktigt i företagets affärsmodell med tydliga mål, riktlinjer och uppföljning. Risk och möjligheter med konsekvensanalys och fokusområden. Arbeta med hållbar innovation för att finna lösningar på samhälleliga problem som ligger företaget varmt om hjärtat och delar dess värdegrund. Företagets strategi efter analysen måste vara hållbar för att riskhanteringen ska bli verkligt effektiv. Hållbarhetsarbete är en process som behöver bearbetas av alla inom företaget såväl ägare, styrelse, ledning och de anställda.

PRIORITERA AFFÄRSKRITISKA HÅLLBARHETSRÅGOR

I grund och botten handlar det om att finna affärsnytta i samhällsansvaret med utgångspunkt från det egna varumärket. Vi ser över er produkt/tjänsteutbud och föreslår ett fokusområde, oavsett om det leder till Cirkulär ekonomi, transportförändringar, produktutveckling eller hållbarhetsanpassning. Vår insats leder till att ni som företag helt enkelt tjänar pengar på det ni redan gör, på ett nytt sätt och involvera ledning, personal, kunder och leverantörer. Vi hjälper er att analysera, prioritera, fokusera och implementera externt och internt samt paketerar för hållbarhetsredovisningen.

PRO BONO INSATS

Vilken insamlingsorganisation stämmer överens med er värdegrund och har störst effekt i sina insatser i samhället?  Ni som företag bidrar med tjänst/produkt/kunskap/tid, en ProBono insats har idag ett lika högt värde som ekonomisk donation. Ni som företag ger av era resurser istället för pengar.  Det bidrar till att en organisation kan bedriva sin verksamhet och samtidigt skapa ett bättre samhälle.

  • CSRECO AB skapar en strategi för ProBono insats åt ert bolag, i dialog med ”Behovslistor” från Insamlings organisationerna till förmån för kommande generationer.
  • Vi föreslår ett långsiktigt och ömsesidigt CSR samarbete och väljer en Insamlingsorganisation som delar er värdegrund.
  • CSRECO AB är en länk mellan er och insamlingsorganisationen och ni får av oss ett förslag på projekt och aktivitetsplan så att ni tar ert sociala samhällsanansvar.
  • Bortsett från nyttan som insatsen gör i i mottagarens projekt/organisation höjer volontärsarbete arbetsmoralen hos medarbetarna, de känner att de kan göra en insats och bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är alltså en win-win situation.

HÅLLBAR INNOVATION- LÖSNING

Klimatet förändras, råvaror sinar, haven utfiskas och elementära ekosystemtjänster som pollinering och färskvattentillgång havererar. Samtidigt ställer urbanisering, utjämning av levnadsstandard och befolkningsexplosion enorma krav på ökad livsmedelproduktion och energiförsörjning. För näringslivet innebär det att tidigare framgångsrika affärsmodeller inte alltid längre fungerar, samtidigt som de företag som löser vår tids utmaningar gör succé. Vi arbetar med hållbar innovation för att finna lösningar på samhälleliga problem som ligger företaget varmt om hjärtat och delar dess värdegrund, detta skapar värde för företaget och samhället.

FÖRANKRA/INTEGRERA/KOMMUNICERA HÅLLBARHET

Företag är enligt lag skyldiga att integrera CSR i företagets kärnverksamhet from december 2016, med de resurser företaget förfogar över, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Hållbarhetsmålen ska förankras och integreras i hela organisationen, i värdekedjan, ledningsgruppen, leverantörskedjan, bland kunder och medarbetare. Vi formulerar enkla, relevanta och produktnära budskap, som kan inspirera era anställda, kunder och leverantörer att verka mer hållbart. Går det att mäta företaget hållbarhets framgång, internt och externt genom ökad intäkt och nöjd personal, så leder detta till att ert företag blir den självklara arbetsplatsen för välutbildad och efterfrågad arbetskraft.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbarhetssiffror och – mål, kommer att få samma dignitet som det finansiella. Nästa steg är att revisionen av hållbarhetssiffror och finansiella data integreras. Detta innebär att alla större företag inom Sverige och EU ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Separata hållbarhetsredovisningar är fortfarande vanliga bland storföretagen, men den starka trenden är att integrera hållbarhet och finansiell redovisning och gärna presentera hållbarhetsmål och finansiella mål i hårda siffror, sida vid sida och kommunicera detta internt och externt för bolagets totala värde mot anställda, kunder och leverantörer.

  • Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?
    Företagets affärsmodell
  • Företagets policy i hållbarhetsfrågor samt mångfalds- och jämställdhetspolicy, resultatet av tillämpningen av policys, de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt leder till negativa konsekvenser.
  • Hur företaget hanterar riskerna, andra icke-finansiella förhållanden som är relevanta för verksamheten.
  • Om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av frågorna, ovan, ska skälen för detta anges.

ÖKAD LÖNSAMHET & STÄRKT VARUMÄRKE

Hållbarhetsarbete ska syfta till att undvika risker, upptäcka nya affärsmöjligheter och bygga varumärket. Nettoeffekten ska alltid vara ökad avkastning eller sänkt risk. I takt med att Hållbarhetslandskapet ändras och villkoren för ansvarstagande är lagstadgat, är varumärkesfrågan viktigare än någonsin. De företag som vill förbättra sina resultat behöver inse vikten av att integrera Hållbarhet i ett redan starkt varumärke och integrera detta långsiktigt i sin affärsmodell. I grund och botten handlar det om att finna affärsnytta i samhällsansvaret med utgångspunkt från det egna varumärket. Helt enkelt tjäna pengar på det ni redan gör, på ett nytt sätt och involvera ledning, personal, kunder och leverantörer.